Image

Dokumenty jakie należy przedstawić by otrzymać Kartę Mieszkańca Tczewa

Aby móc korzystać z Karty Mieszkańca Tczewa musisz przedstawić jeden z dokumentów upoważniających do jej odbioru:
 • osoby rozliczające podatek dochodowy okazują, stosownie do swojej sytuacji, pierwszą stronę rozliczonego: PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-OP, PIT-R z potwierdzeniem fizycznego złożenia wybranego dokumentu w Urzędzie Skarbowym w Tczewie (pieczątka wpływu),
 • emeryci i renciści okazują pierwszą stronę PIT-40A lub PIT-OP (z potwierdzeniem fizycznego złożenia tego dokumentu w Urzędzie Skarbowym w Tczewie (pieczątka wpływu)),
 • osoby, za które podatki rozlicza zakład pracy okazują pierwszą stronę PIT-40 lub PIT-OP (z potwierdzeniem fizycznego złożenia tego dokumentu w Urzędzie Skarbowym w Tczewie (pieczątka wpływu)),
 • w przypadku osób rozliczających się przez Internet należy załączyć pierwszą stronę rozliczonego PIT-u oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru Dokumentu Elektronicznego (UPO) wystawione przez Ministerstwo Finansów,
 • w przypadku osób rozliczających w Mieście podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego: kopię pierwszej strony aktualnej Informacji o Gruntach IR-1 z podanym adresem zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Tczew, z potwierdzeniem fizycznego złożenia dokumentu w Urzędzie Miejskim w Tczewie (pieczątka wpływu) lub potwierdzeniem złożenia drogą elektroniczną,
 • w przypadku zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Tczew w bieżącym roku kalendarzowym: kopię pierwszej strony formularza ZAP-3 lub NIP-7 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem) z podanym aktualnym adresem zamieszkania i potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Tczewie,
 • w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą i opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej: wydaną, za ostatni rok podatkowy, kopię decyzji w sprawie wymiaru stawki karty podatkowej,
 • w przypadku osób duchownych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: wydaną, za ostatni rok podatkowy, kopię decyzji ustalającą stawkę podatku dochodowego w formie ryczałtu w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim,
 • w przypadku młodzieży uczącej się do 25 roku życia – kopię aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej i oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki,
 • inne dokumenty potwierdzające, że osoby w imieniu których Wnioskodawca składa odrębne Wnioski, są członkami jego rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. akt urodzenia dziecka lub jego legitymację szkolną),
 • osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku okazują zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej wydane w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie później niż 14 dni przed datą złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek składany jest w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia składane PIT-y mogą dotyczyć poprzedniego roku rozliczeniowego, z wyłączeniem sytuacji, gdy aktualny PIT został złożony przed dniem 30 kwietnia.

Jeżeli wniosek składany jest w okresie od 1 maja do 31 grudnia bądź po złożeniu aktualnego PIT-u przed upływem 30 kwietnia okazane dokumenty muszą dotyczyć bieżącego roku podatkowego.

Pojedynczy plik nie może być większy niż 14 MB. Akceptowane formaty to: pdf, jpg, jpeg. Dodaj skany lub dobrej jakości zdjęcia dokumentów niezbędnych do weryfikacji online. Możesz dodać kilka plików (na przykład kolejną stronę dokumentu). Aby dodać kolejny plik kliknij ponownie w prostokąt powyżej.